Łódź stawia na aktywność! – ZAKOŃCZONO

Projekt „ Łódź stawia na aktywność!”

Beneficjent projektu „ Łódź stawia na aktywność!” nr projektu RPLD.08.02.02-10-0005/21 Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska wraz Urzędem Miasta Łódź – Partnerem projektu, zapraszają do udziału w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie

Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej po 29 roku życia

Poddziałanie VIII.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej po 29 roku życia – miasto Łódź

Wartość Projektu: 768 659,41 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 730 226,43 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.09.2021 r. do 31.10.2022 r.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 1. GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zwiększenie do 31.10.2022 r zdolności do podjęcia zatrudnienie 40 (22K/18M) osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy 25 (14K/11M) bezrobotnych i 15 (8K/7M) biernych zawodowo zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze rewitalizacji miasta Łódź lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji należących do co najmniej jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
 • 22 kobiet
 • min. 4 (2K/2M) osób z niepełnosprawnościami
 • min. 8 (5K/3M) osób powyżej 50 roku życia
 • min. 10 (6K/4M) osób długotrwale bezrobotnych
 • min.15 (8K/7M) osób o niskich kwalifikacjach

oraz bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww.grup (lecz nie więcej niż 20% ogółu osób bezrobotnych).

 

Projekt skierowany jest do:

40 (22K/18M) osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy 25 (14K/11M) bezrobotnych i 15 (8K/7M) biernych zawodowo zamieszkujących w rozumieniu KC na obszarze rewitalizacji miasta Łódź lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji należących do co najmniej jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

 • 22 kobiet
 • min. 4 (2K/2M) osób z niepełnosprawnościami
 • min. 8 (5K/3M) osób powyżej 50 roku życia
 • min. 10 (6K/4M) osób długotrwale bezrobotnych
 • min.15 (8K/7M) osób o niskich kwalifikacjach

 

oraz bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup (lecz stanowiących nie więcej niż 20% ogółu BB) – wsparcie dla tej grupy będzie prowadzić do podwyższenia/nabycia lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji/kompetencji.

 

W ramach projektu Uczestnicy otrzymają wsparcie z zakresu:

 1. Indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach, którego opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania dla 40 Uczestników Projektu (4 godz./UP)
 2. Indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu dla 20UP  (8 godz./UP).
 3. Szkoleń zawodowych dla 40 Uczestników Projektu (110 godz.).
 4. Staży zawodowych dla 36 Uczestników Projektu (od 3 do 6 miesięcy).
 5. Indywidualnego pośrednictwa pracy dla 40UP (6godz./UP).

STYPENDIUM STAŻOWE W KWOCIE 1649,34 zł !!!!!

Planowane efekty / założenia projektu:

WSKAŹNIKI HORYZONTALNE, PRODUKTU I REZULTATU.

 

Lp. Wskaźniki Wartości
1 Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi, objętych wsparciem w programie 14 K i 11 M

25 Ogółem

2 Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 6 K i 4 M

10 Ogółem

3 Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie 8 K i 7 M

15 Ogółem

4 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 2 K i 2 M

4 Ogółem

5 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie 5 K i 3 M

8 Ogółem

6 Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie 8 K i 7 M

15 Ogółem

7 Liczba osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 10 K i 8 M

18 Ogółem

8 Liczba osób bezrobotnych(łącznie z długotrwale bezrobotnymi) pracujących po opuszczeniu programu (łącznie pracującymi na własny rachunek) 7 K i 5 M

12 Ogółem

9 Liczba osób długotrwale bezrobotnych pracujących po opuszczeniu programu (łącznie pracującymi na własny rachunek) 3 K i 2 M

5 Ogółem

10 Liczba osób z niepełnosprawnościami pracujących po opuszczeniu programu (łącznie pracującymi na własny rachunek) 1 K i 1 M

2 Ogółem

11 Liczba osób biernych zawodowo pracujących po opuszczeniu programu (łącznie pracującymi na własny rachunek) 3 K 3 M

6 Ogółem

12 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 11 K i 10 M

21 Ogółem

13 Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 7 K i 6 M

13 Ogółem

14 Liczba osób długotrwale bezrobotnych pracujących, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 3 K i 2 M

5 Ogółem

15 Liczba osób z niepełnosprawnościami, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 1 K i 1 M

2 Ogółem

16 Liczba osób biernych zawodowo, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 4 K i 4 M

8 Ogółem

17 Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w tym w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami osób o niskich kwalifikacjach, osób długotrwale bezrobotnych 44,3 % Ogółem
18 Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób nienależących do ww. grupy 60,4 % Ogółem

 

Efektywność społeczna i zatrudnieniowa do 3 m-cy po ukończeniu udziału UP w proj.:

* osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w tym wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach – na poziomie co najmniej 44,3%

* osób nienależących do wyżej wymienionych grup – na poziomie co najmniej 60,4%.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 

733-850-249

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

Informacje dla osób niepełnosprawnych odwiedzających nas w biurze projektu:

Biuro  jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami – bez barier architektonicznych.

 

Oferujemy możliwość zapewnienia (po wcześniejszym poinformowaniu nas):

 • tłumacza języka migowego,
 • przewodnika osób mających trudności w widzeniu.

 

Dokumenty do pobrania: