„Aktywnie i samodzielnie”

26 kwietnia 2024

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE – INFORMACJA O PROJEKCIE „AKTYWNIE I SAMODZIELNIE”

W najbliższym czasie planujemy rozpocząć rekrutację do nowego projektu pn. „Aktywnie i samodzielnie”, nr FELU.08.01-IP.02-0034/23. Projekt będzie realizowany przez Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska, na terenie województwa lubelskiego. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektu na naszej stronie internetowej. Tam też znajdą się niezbędne dokumenty rekrutacyjne. Zapraszamy do udziału w projekcie!

Zobacz szczegóły

Zapraszamy do udziału w projekcie

„Aktywnie i samodzielnie”, FELU.08.01-IP.02-0034/23

 

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska realizuje projekt pn. „Aktywnie i samodzielnie”, nr FELU.08.01-IP.02-0034/23 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej      w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet VIII Zwiększanie spójności społecznej, Działanie 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa.

Projekt realizowany jest na terenie województwa lubelskiego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31.05.2025 r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 90 [54K/36M] osób od 18 roku życia, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego województwo lubelskie, bez zatrudnienia (w tym min. 72 [42K/30M] biernych zawodowo – wymagających w 1-ej kolejności kompleksowego wsparcia z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej lub zawodowej) wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym min. 9 [5K/4M] osób z niepełnosprawnościami.

Dla każdego Uczestnika sporządzona zostanie INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA REINTEGRACJI  (IŚR)  – 90 osób x 4 godz./UP;  2 spotkania x 2 godz. z doradcą zawodowym. Na podstawie IŚR Uczestnika opracowana zostanie diagnoza potrzeb Uczestników, którzy objęci zostaną zindywidualizowaną ścieżką obejmującą:

 1. Grupowe treningi kompetencji społecznych realizowane z naciskiem na rozbudzenie aktywności i samodzielności, a także podnoszenie świadomości dla 90 osób (9 grup x 24 godz.)
 2. Indywidualne wsparcie specjalistyczne w zakresie poradnictwa psychologicznego dla 90 osób x 4 godz./UP
 3. Indywidualne poradnictwo prawne dla 90 osób x 3 godz.
 4. Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu dla 90 osób x 6 godz.
 5. Wsparcie w postaci szkoleń zawodowych dla 90 osób – średnio 120 godz./Osób wraz ze stypendium szkoleniowym w wysokości 11,93 zł/godz.

Efektem szkoleń będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji.

 1. Staże zawodowe dla 72 osób z największymi deficytami w zakresie doświadczenia zawodowego (powiązane z odbytymi szkoleniami) – 72 osób x 4 m-ce wraz ze stypendium stażowym 1 790,30 zł/m-c.
 2. Indywidualne pośrednictwo pracy dla 90 osób x 5 godz./UP;

 

Dodatkowo dla uczestnika oferujemy:

 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną
 • Catering
 • Materiały szkoleniowe
 • Badania lekarskie
 • Ubezpieczenie NNW
 • Refundacja dodatków do wynagrodzeń opiekunów stażystów

 

Zasady równościowe 

Nasz projekt realizujemy z poszanowaniem zasad równościowych: zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym osób z niepełnosprawnościami. 

W projekcie zachowujemy standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027 dotyczące takich obszarów jak: szkolenia, informacja i promocja, transport, cyfryzacja i architektura.

Celem standardów jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami na równi z osobami pełnosprawnymi dostępu do projektu w ramach funduszy unijnych.

 

W ramach działań z zakresu równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami:

 • do komunikacji z Państwem wykorzystujemy różne kanały komunikacyjne, takie jak telefon, e-mail, media społecznościowe, osobiste spotkanie;
 • w naszej ankiecie pytamy Państwa o specjalne potrzeby. W Projekcie założyliśmy możliwość wprowadzenia racjonalnych usprawnień, które umożliwią Państwu udział w naszym projekcie oraz zapewnią komfort uczestnictwa.;
 • naszą stronę projektową oraz dokumentację do pobrania stworzyliśmy z dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami;
 • w procesie rekrutacji premiujemy udział osób z niepełnosprawnościami;
 • stosujemy język prosty i zrozumiały;
 • biuro projektu oraz lokalizacje w których realizujemy projekt są pozbawione barier architektonicznych; przed biurem projektu znajduje się oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, budynek jest wyposażony w podjazd na wózek inwalidzki, szerokość drzwi wejściowych dostosowana dla osób poruszających się na wózku, toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

 

W ramach działań z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn:

 • stosujemy język wrażliwy na płeć;
 • działania i treści przekazywane Państwu w ramach projektu są wolne od ograniczeń    wynikających ze stereotypów płci;
 • premiujemy udział kobiet w projekcie;
 • zwracamy koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 • harmonogram zajęć tworzymy tak, by umożliwiał Państwu godzenie obowiązków związanych z uczestnictwem w projekcie z obowiązkami rodzinnymi, zawodowymi czy rehabilitacyjnymi.
 • stosujemy równościowe zarządzanie projektem

 

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi zasad równościowych

 

Bezpośrednim rezultatem projektu będzie osiągnięcie wskaźników rezultatu:

 1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu projektu – 81;
 2. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek – 23;
 3. Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 41;
 4. Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu projektu – 45.

 

Okres realizacji Projektu: 01.02.2024 – 31.05.2025

Wartość Projektu: 2 010 216,38 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 909 705, 56 zł

 

Zapraszamy do kontaktu:

Ilona Disterheft

e-mail: i.disterheft@eprojekty.com.pl

tel.: 537 710 418

www.e-cdk.pl

 

#funduszeUE
#funduszeeuropejskiedlalubelskiego
#funduszeeuropejskie