Gotowi do działania!

        „Gotowi do działania!” Nr: FEPM.05.11-IZ.00-0074/23

 

CENTRUM DOSKONALENIA KADR EWA PERLIŃSKA w partnerstwie z CHOJNICKĄ SPÓŁDZIELNIĄ SOCJALNĄ z przyjemnością informuje, że rozpoczął się nabór do nowego Projektu pn.: „Gotowi do działania!” nr: FEPM.05.11-IZ.00-0074/23.

Informacja o projekcie:

Tytuł projektu: „Gotowi do działania!”

Projekt realizowany jest w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie projektów dotyczących aktywnej integracji, oś priorytetowa

Projekt jest dofinansowany w ramach programu regionalnego: Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w zakresie projektów dotyczących aktywnej integracji.

Priorytet 5: Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza EFS+

Działanie 5.11: Aktywne włączenie społeczne

 

W ramach przedmiotowego projektu przewidziano następujące zadania:

 1. Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji – dla 66 UP – wsparcie w dwóch turach po 33 UP – [66UP*4h/UP; 2 spotkania/UP]
 2. Grupowe treningi kompetencji społecznych – dla 66 UP  – wsparcie w dwóch turach po 33 UP – [6 grup (po 11UP) x 3 tematy x 12h dydaktycznych/temat; łącznie 66UP*36h dydaktycznych/UP; 6 dni/grupę]
 3. Indywidualne poradnictwo psychologiczne – dla 33 UP – wsparcie w dwóch turach każda po 16/17 UP –[33UP*6h/UP; 3 spotkania/UP]
 4. Indywidualne poradnictwo prawne – dla 33 UP – wsparcie w dwóch turach każda po 16/17 UP – [33UP*4h/UP; 2 spotkania/UP]
 5. Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu – dla 50 UP – wsparcie w dwóch turach każda po 25 UP – [50UP*6h/UP; 3 spotkania/UP]
 6. Szkolenia zawodowe – dla 40 UP – wsparcie w dwóch turach każda po 20 UP – [40UP*średnio 100h dydaktycznych/UP; tj. średnio 13 dni*8h/UP]
 7. 3-miesięczne Staże – dla 26 UP z największymi deficytami w zakresie doświadczenia zawodowego – wsparcie w dwóch turach każda po 13 UP (powiązanego z odbytymi szkoleniami o ile dotyczy)
 8. Indywidualne pośrednictwo Pracy – dla 60 UP – wsparcie w dwóch turach każda po 30 UP – [60UP*5h/UP; 2 spotkania/UP]
 9. Indywidualny mentoring – pula 60h [20UP w wymiarze średnio 3h/UP lub 15 UP w wymiarze średnio 4h/UP]

 

 

 

Grupa docelowa projektu to: 66 [40K/26M] osób dorosłych bez zatrudnienia, dotkniętych/zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym lub biernych zawodowo, w tym min. 27 [16K/11M] osób z niepełnosprawnością, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w Województwie Pomorskim, na obszarach gmin: Chojnice – gmina miejska, Człuchów – gmina wiejska, Debrzno, Czarne, Rzeczenica, Koczała, Miastko.

 

Celem projektu jest zwiększenie do 30.06.2025 r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 66 [40K/26M] osób dorosłych bez zatrudnienia, dotkniętych/zagrożonych ubóstwem  i wykluczeniem społecznym lub biernych zawodowo [BZ], w tym min. 27 [16K/11M] osób z niepełnosprawnościami  [ON], zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie pomorskim [WP], na obszarach charakteryzujących się ponadprzeciętnym poziomem wykluczenia społecznego (będących jednocześnie obszarami OSI): Chojnice (gm. miejska), Człuchów (gm. wiejska), Czarne, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Miastko [dalej GMINY].

Wszyscy UP należeć będzie do minimum 1 z grup:

 1. doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego.
 2. o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności/z niepełnosprawnością sprzężoną/z chorobami psychicznymi/z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
 3. korzystających z Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FE PŻ)
 4. opuszczających placówki opieki instytucjonalnej
 5. wykluczonych komunikacyjnie
 6. osoby, które opuściły jednostki penitencjarne w terminie ostatnich 12 m-cy.

 

Wskaźniki projektu:

 1. Wskaźniki produktu:
 • Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie 50 [30K/20M]
 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 10 [6K/4M]
 • Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie 16 [10K6M]
 1. Wskaźniki rezultatu:
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 57 [34K/23M]
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 19 [11K/8M]
 • Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu 5 [3K/2M]
 • Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu 33 [20K/13M]
 1. Inne wspólne wskaźniki produktu:
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 27 [16K/11M]

 

Wartość projektu: 860 754,28 zł

Dofinansowanie z projektu z UE: 817 716,56 zł

Okres realizacji: 01.03.2024 r. – 30.06.2025 r.

 

 

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

 

Zapraszamy do kontaktu:

Kierownik projektu: Aneta Grzymisławska

Telefon: 539 021 983

e-mail: a.grzymislawska@eprojekty.com.pl

 

#FunduszeEuropejskie