Własna firma receptą na sukces

11 sierpnia 2022

Lista rankingowa

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listę rankingową osób, których biznesplany zostały zakwalifikowane do otrzymania wsparcia finansowego w ramach projektu „Własna firma receptą na sukces”.

Zobacz szczegóły

10 sierpnia 2022

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU (REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA)

Szanowni Państwo, poniżej lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu. Kolejnym etapem realizacji projektu będą szkolenia grupowe i indywidualne, o których zostaną Państwo poinformowani w najbliższym czasie. LISTA RANKINGOWA_2

Zobacz szczegóły

10 sierpnia 2022

NABÓR BIZNESPLANÓW W RAMACH PROJEKTU „WŁASNA FIRMA RECEPTĄ NA SUKCES” (REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA)

Szanowni Państwo, informujemy, iż od dnia 12.08.2022 r. rozpocznie się nabór biznesplanów wraz z wnioskami o udzielenie wsparcia pomostowego i niezbędnymi załącznikami w ramach projektu „Własna firma receptą na sukces”. Nabór potrwa do dnia 26.08.2022 (10 dni roboczych). Szczegółowe informację znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w […]

Zobacz szczegóły

5 sierpnia 2022

Szanowni Państwo, prezentujemy Państwu wyniki oceny formalno-merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych (rekrutacja uzupełniająca) w ramach projektu „Własna firma receptą na sukces” . Informujemy, iż zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji osoby, które otrzymały pozytywną ocenę formalną oraz uzyskały wymagana liczbę punktów z oceny merytorycznej zostały zakwalifikowane do rozmowy z doradcą zawodowym.

Zobacz szczegóły

20 lipca 2022

Nabór do projektu uzupełniający

Szanowni Państwo, ogłaszamy nabór uzupełniający do projektu „Własna firma receptą na sukces”. Nabór dodatkowych zgłoszeń będzie prowadzony do 03.08.2022 (środa) do godziny 12:00 lub do wpłynięcia 2 zgłoszeń. Serdecznie zapraszamy do aplikowania!

Zobacz szczegóły

8 lipca 2022

Harmonogram – Indywidualna pomoc w technicznym wypełnianiu Biznesplanu

Szanowni Państwo, informujemy, że dnia 18-19.07.2022 r. rozpocznie się wsparcie – indywidualna pomoc w technicznym wypełnianiu biznesplanu. Poniżej przedstawiamy harmonogram. Harmonogram_pomoc techniczna_BP

Zobacz szczegóły

6 lipca 2022

Nabór biznesplanów w ramach projektu „Własna firma receptą na sukces”

Szanowni Państwo, informujemy, iż od dnia 18.07.2022 r. rozpocznie się nabór biznesplanów wraz z wnioskami o udzielenie wsparcia pomostowego i niezbędnymi załącznikami w ramach projektu „Własna firma receptą na sukces”. Nabór potrwa do dnia 29.07.2022 (10 dni roboczych). Szczegółowe informację znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w […]

Zobacz szczegóły

1 lipca 2022

Zwroty kosztów dojazdu

Szanowni Państwo, w załączeniu regulamin zwrotów kosztów dojazdów wraz z załącznikiem. Dokumenty należy przesłać pocztą na adres: Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska, ul. Kołobrzeska 8A/2U, 64-920 Piła. WNIOSEK_ZWROT_KOSZTÓW_DOJAZDU REGULAMIN_ZWROT_KOSZTÓW_DOJAZDU

Zobacz szczegóły

30 czerwca 2022

Szkolenia grupowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Szanowni Państwo, informujemy, że dnia 04.07.2022 r. rozpoczną się szkolenia grupowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiamy harmonogramy dla grupy 1 i 2. HARMONOGRAM SZKOLEŃ GRUPOWYCH

Zobacz szczegóły

21 czerwca 2022

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

Szanowni Państwo, poniżej lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu. Kolejnym etapem realizacji projektu będą szkolenia grupowe i indywidualne, o których zostaną Państwo poinformowani w najbliższym czasie. W przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych realizator zakwalifikuje do udziału w projekcie kolejne osoby, które zajmują najwyższe miejsca na liście rezerwowej. LISTA RANKINGOWA

Zobacz szczegóły

8 czerwca 2022

Wyniki oceny formalno-merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych

Szanowni Państwo, pod wskazanym linkiem prezentujemy Państwu wyniki oceny formalno-merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Własna firma receptą na sukces”. Informujemy, iż zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji osoby, które otrzymały pozytywną ocenę formalną oraz uzyskały wymagana liczbę punktów z oceny merytorycznej zostały zakwalifikowane do rozmowy z doradcą zawodowym.

Zobacz szczegóły

27 maja 2022

PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Szanowni Państwo, informujemy, iż termin naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu, zostaje przedłużony do dnia 31.05.2022 r.

Zobacz szczegóły

30 kwietnia 2022

PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Szanowni Państwo, informujemy, iż termin naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu, zostaje przedłużony do dnia 27.05.2022 r.

Zobacz szczegóły

15 kwietnia 2022

PRZEDŁUŻONY TERMIN NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Szanowni Państwo, informujemy, iż termin naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu, zostaje przedłużony do dnia 30.04.2022 r.

Zobacz szczegóły

16 marca 2022

Nabór do projektu

Szanowni Państwo, informujemy, iż rekrutacja do projektu rozpocznie się od dnia 28.03.2022 r. i potrwa przez 14 dni roboczych (lub do max. 38 zgłoszeń, a potem zostanie zawieszona), tj. do dnia 14.04.2022 r. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez kandydata/tkę […]

Zobacz szczegóły

Beneficjent projektu „Własna firma receptą na sukces”, nr POWR.01.02.01-10-0037/21 Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: 1 020 486,50 zł

Dofinansowanie Projektu z Unii Europejskiej: 1 007 319,67 zł

Okres realizacji projektu: od 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie do 30.06.2023 r. zdolności i możliwości samozatrudnienia 19 [11 kobiet/8 mężczyzn] osób w wieku 18-29 lat, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub uczących się na obszarze województwa łódzkiego na terenie subregionu skierniewickiego tj. powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, rawski, skierniewicki oraz miasta Skierniewice, pozostających bez pracy: 10 [6 kobiet/4 mężczyzn] bezrobotnych i 9 [5 kobiet/4 mężczyzn] biernych zawodowo, z których minimum 16 [9 kobiet/7 mężczyzn] będą stanowiły osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19, a maksymalnie 20% mogą stanowić osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnościami [min. 2 [1 kobieta, 1 mężczyzna), kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci], z wyłączeniem grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 oraz osób podlegających wykluczeniom wskazanym w Regulaminie konkursu, które dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego założą własną działalność gospodarczą i poprowadzą ją przez minimum 12 miesięcy.

 

W ramach projektu zaplanowano realizację form wsparcia:

  1. Spotkanie kandydatów z doradcą zawodowym w celu weryfikacji predyspozycji Kandydatów do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej – 1 godzina zegarowa/osoba
  2. Grupowe wsparcie szkoleniowe przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcie eksperta dotacyjnego w technicznym wypełnianiu biznesplanu.

Wsparcie szkoleniowe:

Łącznie 7 dni szkoleń/grupę – 56 godzin/grupę obejmujące zakres:

– PIERWSZE KROKI W BIZNESIE

– KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE

– FIRMA NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU

 

Wszyscy Uczestnicy wezmą także udział w szkoleniu indywidualnym – TWORZENIE BIZNESPLANU, zakładającym pomoc w przygotowaniu biznesplanu – 4 godziny/osoba.

 

  1. Ocena biznesplanów i wsparcie finansowe w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej – wsparcie przyznane dla 19 osób w kwocie 23 050,00 PLN
  2. Przyznanie finansowego wsparcia pomostowego – 19 osób x 6 m-cy x 2 800,00 PLN

 

Planowane efekty / założenia projektu:

Lp. Wskaźnik Kobiety Mężczyźni Ogółem
1 Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 11 8 19
2 Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 11 8 19
3 Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą 11 8 19
4 Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie 6 4 10
5 Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie 2 1 3
6 Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie 2 1 3
7 Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie 5 4 9
8 Liczba osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy objętych wsparciem w programie 3 2 5
9 Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 1 1 2
10 Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 9 7 16
11 Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 653 111,36

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

Informacje dla osób niepełnosprawnych odwiedzających nas w biurze projektu:

Biuro  jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami – bez barier architektonicznych.

 

Oferujemy możliwość zapewnienia (po wcześniejszym poinformowaniu nas):

  • tłumacza języka migowego,
  • przewodnika osób mających trudności w widzeniu,
  • innych niezbędnych udogodnień zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska

Tel.: 537 710 418

e-mail: i.disterheft@eprojekty.com.pl

  m.ciechacka@eprojekty.com.pl

 

Biuro projektu:

Ul. Rybickiego 8 lok. 204

96-100 Skierniewice