Nowe szanse zawodowe

 

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska  z przyjemnością informuje, że rozpoczął się nabór do nowego Projektu pn.: „Nowe szanse zawodowe” nr FEPK.07.04-IP.01-0065/23

 

Informacje o projekcie:

Tytuł projektu: „Nowe szanse zawodowe” nr FEPK.07.04-IP.01-0065/23

Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Priorytet 7 FEPK.07: Kapitał ludzki gotowy do zmian
Działanie FEPK.07.04: Poprawa sytuacji na rynku pracy osób ubogich pracujących oraz odchodzących z rolnictwa

W ramach przedmiotowego projektu przewidziano następujące zadania:

 1. Identyfikacja potrzeb Uczestników i opracowanie Indywidualnego Planu Działania – 7 tur po 20 UP (3H/UP), łącznie 140 osób [84K/56M] (100% UP)
 2. Szkolenia – 7 tur  po 20 UP (śr. 90H/UP), łącznie 140 osób [84K/56M] (100% UP)
 3. Grupowe poradnictwo zawodowe – 4 grupy  po śr. 9 UP (6H dydaktycznych/grupa), łącznie około 36 osób [84K/56M] (25% UP)

W ramach szkoleń dla wszystkich UP oferowane jest stypendium szkoleniowe w kwocie:

 • 298,38 zł/szkolenie – dla osób pracujących
 • 11,93 zł/godzinę – dla osób pracujących, które utraciły zatrudnienie

W ramach wszystkich form wsparcia części UP w zależności od potrzeb zostanie zapewnione wsparcie:

 • zwrot kosztów dojazdu – stawka 12zł za osobodzień
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależna – stawka 25 zł/godzinę

Przewidziano częściową odpłatność za usługi szkoleniowe od UP. Zaplanowane opłaty nie będą ograniczały udziału w projekcie osobom z grupy docelowej – przewidziano symboliczne kwoty, niestanowiące bariery uczestnictwa tj. 200 zł/UP.

 

 

Grupa docelowa projektu to 140 [84K/56M] osób dorosłych od 18 r.ż. (ze względu na ustawowy obowiązek nauki) zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, cywilnoprawnych, ubodzy pracujący i osoby odchodzące z rolnictwa (niezarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne), które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

Celem projektu jest do 30.06.2025 r. poprawa sytuacji na rynku pracy 140[84K/56M] osób od 18 r.ż. (ze względu na ustawowy obowiązek nauki), w tym 7[5K/2M] osób  z niepełnosprawnościami zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych, cywilnoprawnych, ubogich pracujących oraz odchodzących z rolnictwa (niezarejestrowani w PUP jako os. bezrobotne), które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów KC poprzez objęcie zindywidualizowanym wsparciem tj. ofertą/ami wsparcia zidentyfikowanymi jako niezbędne w celu poprawy syt. na rynku pracy.

 

Wskaźniki produktu:

 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek – objętych wsparciem w programie:
  140 [84K/56M]
 • Liczba osób objętych wsparciem w programie:
  140 [84K/56M]
 • Liczba osób w wieku 55 lat i więcej objętych wsparciem w programie:
  28 [17K/11M]
 • Liczba osób w wieku 18-29 lat objętych wsparciem w programie:
  28 [17K/11M]

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu
  112 [67K/45M]

Inne wspólne wskaźniki produktu:

 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie:
  7 [5K/2M]

 

  

Wartość projektu: 878 653,10  zł

Dofinansowanie projektu z UE: 790 787,79 zł

Okres realizacji: 01.01.2024 r. – 30.06.2025 r.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

 

Zapraszamy do kontaktu:

kierownik projektu: Milena Zdunek

Telefon: 534 474 626

e-mail: m.zdunek@eprojekty.com.pl

#FunduszeEuropejskie